Cầu trục dầm đơn 2 tấn
Cầu trục dầm đơn 2 tấn
cầu trục dầm đơn 3 tấn
Cầu trục dầm đơn 3 tấn
cầu trục dầm đơn 5 tấn
Cầu trục dầm đơn 5 tấn
cầu trục dầm đơn 10 tấn
Cầu trục dầm đơn 10 tấn
cầu trục dầm đơn 20 tấn
Cầu trục dầm đơn 20 tấn
cầu trục ba tấn
Cầu trục 3 tấn
Cầu trục 2 tấn
Cầu trục 2 tấn
Cấu tạo cầu trục 1 tấn
CẤU TẠO CẦU TRỤC 1 TẤN
cổng trục dầm đôi 15 tấn
CỔNG TRỤC DẦM ĐÔI 15 TẤN
cổng trục dầm đôi 30 tấn
CỔNG TRỤC DẦM ĐÔI 30 TẤN
cổng trục dầm đôi 50 tấn
CỔNG TRỤC DẦM ĐÔI 50 TẤN
cổng trục dầm đôi 20 tấn
CỔNG TRỤC DẦM ĐÔI 20 TẤN
cổng trục dầm đơn 3 tấn
CỔNG TRỤC DẦM ĐƠN 3 TẤN
Cổng trục dầm đơn 5 tấn
CỔNG TRỤC DẦM ĐƠN 5 TẤN
Cổng trục dầm đơn 7.5 tấn
CỔNG TRỤC DẦM ĐƠN 7.5 TẤN
Cổng trục dầm đơn 10 tấn
CỔNG TRỤC DẦM ĐƠN 10 TẤN